Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2012

gofryzkurczakiem
3194 6ae2
gofryzkurczakiem
2919 b79e
Reposted fromztymwszystkimsam ztymwszystkimsam
gofryzkurczakiem
2962 f28a
Springsteen.
Reposted fromconnie0 connie0
gofryzkurczakiem
2968 49f8
teraz, jak za dawnych czasów !
Reposted fromyoo yoo
gofryzkurczakiem
2987 c746
Reposted fromathaiya athaiya
gofryzkurczakiem
2994 df94
Reposted fromTheStawiarski TheStawiarski
gofryzkurczakiem
3012 0027
Reposted fromathaiya athaiya
gofryzkurczakiem
3015 8acb
Reposted fromztymwszystkimsam ztymwszystkimsam
gofryzkurczakiem
3044 29fd 500
Reposted fromzab zab
gofryzkurczakiem
3065 b1c8
gofryzkurczakiem
2478 84be
Reposted frommancia mancia
5275 9842
Reposted fromikillorigami ikillorigami viamancia mancia
gofryzkurczakiem
2543 7692
Reposted fromliczbapi liczbapi viamancia mancia
gofryzkurczakiem
9284 e7c0
Reposted frommorela morela viamancia mancia

April 27 2012

gofryzkurczakiem
gofryzkurczakiem
4605 7157
you'll never be this happy
Reposted fromilk ilk
gofryzkurczakiem
Reposted fromtwice twice
gofryzkurczakiem
(...) kiedy się nie wie, gdzie się idzie, wszystko wydaje się trwać dłużej - zauważyłeś? Pierwszy raz trwa całe wieki. Każdy następny mgnienie oka.
— Neil Gaiman, "Amerykańscy bogowie"
Reposted fromusotsuki usotsuki

April 25 2012

gofryzkurczakiem
gofryzkurczakiem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl